De website voor al uw bedrijfsoprichtingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 201115A

Voorwoord 

Leest u a.u.b. de volgende Algemene Voorwaarden zorgvuldig door, omdat deze van invloed kunnen zijn op uw gebruik van de Website en uw rechten.

1.1 Gebruik van de website
Uw gebruik van de Website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden samen met de Specifieke Voorwaarden waar we u op willen wijzen voordat u producten aanvraagt via de Website.

1.2 Definities
De volgende definities zijn van toepassing
A. “Client” betekent de partij die de geleverde diensten gebruikt.
B. “Algemene Voorwaarden” betekent deze Algemene Voorwaarden.
C. “Specifieke Voorwaarden” betekent de Specifieke Voorwaarden van een product of dienst en die voorrang hebben op deze Algemene Voorwaarden ter voorkoming van enig conflict daartussen.
D. “Web site” “Website” of “Site” betekent de website www.ltd-limited-oprichten.nl, met inbegrip van alle dochter pagina’s.
E. “VEG Corporate services”, “llp ltd limited oprichten”, “llp-ltd-limited-oprichten.nl“, “wij” of “ons” verwijst naar MB “Appiness Solutions”, met statutair adres Saulėtekio al. 15, LT-10224, Vilnius, Lithuania. Geregistreerd bij het handelsregister van het registratie centrum te Vilnius onder nummer 305612730.
F. – Vervallen –
G. Houd er rekening mee dat wanneer deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op meer dan een Website, verwijzingen als “wij” of “ons” in de Algemene Voorwaarden verwijzen naar het bedrijf, partnerschap of andere organisatie die wordt aangegeven op de homepage van de website waar u werd verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
H. Verantwoordelijke partij voor de website, producten en diensten is VEG Corporate services.
I. – Vervallen –

1.4 Informatie op de website
A. Hoewel we trachten te zorgen dat de informatie op de Website accuraat en up-to-date is, geven we geen verklaringen, garanties of toezeggingen over de inhoud of middelen op de Website. (inclusief, zonder beperking, alles met betrekking tot kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid).
B. Al het materiaal op de Website is bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch, boekhoudkundig of ander professioneel advies, en het moet dan ook niet worden beschouwd als zodanig. U bent zelf verantwoordelijk voor advies van een gekwalificeerde partij voordat u iets doet met de op de website gegeven informatie of overgaat tot aanvraag van de op de website aangeboden producten of diensten.

1.5 Updates en wijzigingen
A. De website wordt constant bijgewerkt en verbeterd. Wij behouden ons het recht voor om de Website of delen daarvan te wijzigen of te verwijderen (tijdelijk of permanent),zonder voorafgaande kennisgeving en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor een dergelijke wijziging of verwijdering, en
B. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of de Specifieke Voorwaarden kunnen worden gemaakt op elk moment en uw gebruik van de Website, of de aanvraag van producten of diensten, zijn onderworpen aan dergelijke wijzigingen. U gaat ermee akkoord dat u bij elk bezoek aan de website of aanvraag van producten of diensten, controleert of er wijzigingen zijn aangebracht in de Algemene of de desbetreffende Specifieke Voorwaarden.

1.6 Uitsluiting van aansprakelijkheid jegens u vanuit het gebruik van de website
A. De website wordt geleverd op “ZOALS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op rechten van derden, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
B. Elke aansprakelijkheid richting u die kan ontstaan door toegang tot en gebruik van de Website, als gevolg van nalatigheid, schending van rechten of anderszins, wordt uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet.
C. Geen garantie wordt gegeven dat de functionaliteit van de website niet wordt onderbrokenof vrij is van fouten, dat fouten zullen worden hersteld of dat de Website of de server die de Website beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere zaken die schadelijk of destructief kunnen zijn.
D. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die verwijzen naar de Website, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud van een website waarop links staan van de Website. Links naar andere sites worden uitsluitend voor uw gemak geplaatst en impliceren niet dat we deze sites goedkeuren.
E. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag zo worden uitgelegd als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door ons voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van haar werknemers of agenten.

1.7 Auteursrecht en merken (Intellectueel Eigendom)
A. Het auteursrecht op alle materialen op de Website, met inbegrip van hun ontwerp, lay-out, tekst, afbeeldingen, foto’s en de broncode en software zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Merken (al dan niet geregistreerd) bedrijfsnamen en dergelijke zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
B. U bent bevoegd Website pagina’s en hun inhoud te bekijken en tijdelijk op te slaan in het cachegeheugen van de browser, en ook om een enkele kopie af te drukken ter referentie voor niet-commerciële doeleinden en off-line onderzoek. Het is niet toegestaan om producten of diensten van de Website te verkopen of door te verkopen, behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan op grond van uitdrukkelijke toestemming.

1.8 Overmacht-levering van bestelde goederen of diensten
A. In verband met de levering van goederen of diensten door u besteld, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen indien de vertraging of het niet nakomen het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen, inclusief maar niet beperkt tot gevallen van overmacht, stakingen, uitsluitingen, ongevallen, oorlog, brand of storing van een communicatie-, telecommunicatie-of computersysteem, en wij hebben recht op een redelijke verlenging van onze verplichtingen jegens u (voor de mate waarin wij deze verplichten jegens u hebben) wanneer een geval van overmacht optreedt.
B. Wanneer er een geval van overmacht ,waarvoor deze bepaling van toepassing is, zich voordoet, brengen we u op de hoogte zodra dit mogelijk is. Als het geval van overmacht langer duurt dan 14 dagen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te annuleren en waar de diensten van te voren zijn betaald, maar niet zijn geleverd, heeft u recht op een terugbetaling vanaf de datum van opzegging voor al deze diensten.

1.9 Het beëindigen van het gebruik van de Website
A. We kunnen uw recht op toegang of het gebruik van de website intrekken of schorsen op elk gewenst moment, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgaaf van redenen.

1.10 Verklaring van afstand
A. Geen verklaring van afstand op een van onze rechten (al dan niet expliciet of impliciet) bij de toepassing van een van onze rechten doet afbreuk aan ons recht om die rechten af te dwingen in de toekomst.

1.11 Algemeen
A. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geacht te zijn verbroken en de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen blijven onaangetast.
B. In het geval dat er een conflict is tussen deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden die gelden voor de aanvraag van bepaalde goederen of diensten via de website, hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang.
C. Iedereen die een dienst bij ons besteld wordt niet beschouwd als zijnde een consument, waardoor alle rechten van de consument niet van toepassing zijn.

1.12 Kennisgevingen
A. Deze clausule is van toepassing wanneer de Algemene Voorwaarden of de Specifieke
Voorwaarden uitdrukkelijk of impliciet dienen voor onderstaande kennisgevingen.
B. Enige kennisgeving onder deze overeenkomst met u of met de zaken in verband met deze overeenkomst dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, schriftelijk te worden gedaan in het Nederlands of Engels.
C. Een dergelijke kennisgeving wordt gericht aan het gebruikelijke zakelijke adres van de andere partij en kunnen zijn:
D. Per luchtpost of koerier. In dat geval wordt geacht te zijn gegeven zeven werkdagen na de datum van de terbeschikkingstelling in het geval van luchtpost of twee werkdagen na de levering aan de koerier;
E. Per fax, in het geval deze wordt geacht te zijn gedaan, wanneer verzonden, onder voorbehoud van bevestiging van ononderbroken transmissie middels het transmissierapport, op voorwaarde dat de kennisgeving per fax verzonden is na 17.00 uur op een werkdag of op enig tijdstip op een dag die niet als werkdag wordt beschouwd dient 08.00 uur op de eerstvolgende werkdag als tijdstip van ontvangst te worden beschouwd, of
F. Per e-mail, in dat geval wordt het geacht te zijn gegeven te zijn ontvangen, maar onderworpen aan dezelfde bepalingen met betrekking tot de ontvangst na 17.00 uur als van toepassing op mededelingen die per Fax zijn geplaatst
G. Indien de kennisgeving een opzegging van de dienstverlening betreft dan dient deze kennisgeving tijdig te zijn gedaan, zodat de kennisgeving tenminste 3 dagen voor het verstrijken van de datum waarop de jaarkosten verschuldigd zouden zijn is ontvangen. VEG Corporate services is verplicht de ontvangst van de email per kerende email te bevestigen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de email. Bevestiging van ontvangst door VEG Corporate services mag niet worden opgevat als enige vorm van behandeling of acceptatie door VEG Corporate services van de kennisgeving.
H. De cliënt draagt bij opzegging de verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de statutaire zetel van de vennootschap indien daarvoor een dienst van VEG Corporate services is afgenomen. Deze aanpassing dient te zijn geschied voor het verstrijken van de datum waarop de jaarkosten verschuldigd zouden zijn.
I. Wanneer de cliënt de onder H genoemde verplichtingen niet (tijdig) nakomt is VEG Corporate services gerechtigd tot een schadevergoeding van € 175,- (honderd vijf en zeventig euro) per maand voor zolang de overschrijding voortduurt. Eveneens heeft VEG Corporate services het recht de bevoegde instantie(s) te informeren over illegaal gebruik van de statutaire zetel. Eveneens is het niet nakomen van de onder H genoemde verplichtingen een compliance-escalatie.
J. VEG Corporate services is niet verantwoordelijk voor enige sanctie of sacties, welke zijn opgelegd door de bevoegde instantie(s), ingeval van de onder I genoemde situatie.

1.13 Toepasselijk recht en jurisdictie
A. Uw gebruik van de Website en de aanvraag van producten of diensten worden geregeld in overeenstemming met de wetten van het Bulgaars recht.
B. De Bulgaarse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid bij enig geschil of verschil dan ook die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van de website of de aanvraag van producten en of diensten.

2.1 Bestellen
A. Alle aanvragen die u plaatst, hetzij via de aanvraagformulieren of via de website, worden beschouwd als een verzoek van u aan ons, om producten en of diensten te leveren, welke zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Wij kunnen ervoor kiezen om een bestelling niet te accepteren zonder opgaaf van reden.
B. U krijgt een scala aan keuzes tijdens het bestelproces. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze keuzes leest en begrijpt voordat u verder gaat met de aanvraag. Neem contact met ons op tijdens de gebruikelijke kantooruren als u niet zeker bent over iets voordat u verder gaat met een aanvraag (let op: wij streven er naar zo snel mogelijk op uw vragen te reageren maar wij kunnen dit niet garanderen. Het blijft uw verantwoordelijkheid om advies over het product in te winnen voordat de bestelling wordt geplaatst)
C. Trust diensten (nominee shareholder, nominee director, etc) zijn onderworpen aan acceptatie. Klanten dienen vooraf een due diligence vragenlijst in te vullen om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Wij behouden ons het recht om deze diensten te weigeren, zonder opgaaf van reden.
D. Wij zijn geen financiële tussenpersoon. De dienst van het verstrekken van een bankrekening voor een bedrijf betekent dat we de bankrekening openen voor de cliënt of diens bedrijf door middel van een volmacht van de opdrachtgever. De bank behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren om elke reden. De vergoeding voor het verstrekken van een bankrekening kan niet worden gerestitueerd, zelfs in het geval dat de bank de klant afwijst.

2.2 Wat ontvangt u
A. VEG Corporate services is een gespecialiseerde oprichtingsagent voor bedrijven en we maken gebruik van elektronische faciliteiten voor het indienen waar en wanneer deze beschikbaar zijn.
B. Wanneer u heeft voldaan aan de formaliteiten die nodig zijn om een bedrijf op te richten dan zal het handelsregister de inschrijving binnen ongeveer 2 weken voltooien. We hebben echter geen controle over dit proces, dat langer kan duren.
C. U ontvangt ook de documentatie die we beschrijven op de website.
D. In bepaalde jurisdicties vereist de wet dat u een contract, een geschreven bestelformulier of een volmacht ondertekent, voordat wij verder kunnen gaan met de oprichting van uw bedrijf.

2.3 Diensten die niet inclusief zijn bij producten die door u zijn aangevraagd bij ons:
A. Tenzij uitdrukkelijk besteld, behoren de volgende zaken niet tot een van de pakketten die wij online aanbieden:
– 1. Boekhoudkundig advies, fiscaal advies, controle van uw administratie of anderediensten niet uitdrukkelijk genoemd.
– 2. Een advies over de geschiktheid en of toereikendheid van een bedrijf die u bij ons kunt aanvragen voor uw beoogde doel.
– 3. Informatie, documenten of faciliteiten, waaronder deze voor onderhoud van een vennootschap in eigen beheer, die de dienstverlening kunnen schaden, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven bij het betreffende pakket.
B. – Vervallen –
C. Wij raden u aan om onafhankelijk advies in te winnen, voorzover wij u niet of beperkt over het onderwerp hebben kunnen informeren, voordat u een product en of dienst bij ons aanvraagt. Wij gaan er dan ook vanuit dat u dit heeft gedaan alvorens u de aanvraag bij ons indient.
D. Cliënt zal administratiekosten voor herstel in rekening worden gebracht wanneer Cliënt probeert op eigen initiatief de onder 2.3 A sub 3 genoemde informatie, documenten of faciliteiten probeert te verkrijgen en daarmee de dienstverlening verstoort.

2.4 Prijs van goederen en diensten
A. De prijs voor goederen of diensten die afneemt bij ons is zoals uiteengezet onder de optie die u selecteert en tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW tegen het geldende tarief.
B. Het totaalbedrag, inclusief BTW, indien van toepassing, zal worden vermeld op de factuur of worden weergegeven in uw winkelwagen vooraf aan het bevestigen van de bestelling.
C. We behouden ons het recht om periodiek de prijzen aan te passen en producten en diensten die wij aanbieden toe te voegen, te wijzigen of in te trekken, zonder voorafgaande kennisgeving. Al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, maar in het geval van een ernstige fout, zal de transactie vernietigbaar zijn door ons en u heeft dan recht op een volledige terugbetaling.
D. Wij zijn niet aansprakelijk voor het intrekken of wijzigen van de producten die we aanbieden, of voor het weigeren of het niet kunnen verwerken van een bestelling.

2.5 Jaarkosten
A. Tenzij anders aangegeven zijn er jaarkosten verschuldigd voor de afgenomen dienstverlening en het nakomen van de jaarlijkse verplichtingen van de vennootschap.
B. Jaarkosten worden bij Engelse vennootschappen gerekend vanaf het 2e en volgende jaar na oprichting van de vennootschap, tenzij de betreffende jurisdictie een andere maatstaf hanteert. In het geval dat de periode tussen de oprichting van de vennootschap en de jaarkosten minder dan een jaar betreft zullen de te betalen jaarkosten per dienst worden verrekend met de bij oprichting betaalde kosten voor deze dienst.
C. VEG Corporate services heeft het recht de dienstverlening, inclusief het statutaire adres, op te zeggen bij niet betaling van de jaarkosten of bij het op andere wijze niet nakomen van verplichtingen of aanwijzingen.

2.6 Het toepassen van Algemene Voorwaarden
A. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen ons en uw gebruik van de Website in het algemeen, inclusief duidelijkheid, jurisdictie en toepasselijk recht clausules.

2.7 Betalingen en beleid voor terugbetaling
A. Nadat alle bestelformulieren zijn ontvangen of een bestelling is ontvangen via de website ontvangt de opdrachtgever een factuur. De factuur moet worden betaald binnen 7 dagen. VEG Corporate services zal de diensten pas starten nadat de betaling is ontvangen.
B. Opdrachten kunnen worden betaald via de website of per bank overschrijving.
C. Opdrachten die niet worden betaald binnen de betalingstermijn genoemd onder A zijn onderworpen aan een boete van 5%
D. Mocht de aanvrager van gedachten veranderen voordat deze is ingediend bij het register zullen we alle aan ons betaalde bedragen restitueren, minus 25% administratiekosten. De kosten hebben betrekking op onze gemaakte afhandelingskosten (zowel voor de aanvraag als de terugbetaling) en andere bijkomende kosten. Restitutie kan niet worden gegeven zodra de onderneming is ingediend bij het register. De administratieve kosten bij annulering kunnen afhankelijk van het soort onderneming oplopen tot maximaal € 50, afhankelijk van de inspanningen die nodig zijn voor deze annulering. Andere producten zullen worden terugbetaald (minus de 25% administratiekosten) op voorwaarde dat we op de hoogte worden gebracht binnen twee weken nadat de aanvraag plaatsvindt.
E. VEG Corporate services behoudt zich het recht tot het starten van een gerechtelijke procedure of een invorderings-procedure voor onbetaalde facturen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk om VEG Corporate services schadeloos te stellen voor eventuele extra kosten als gevolg van deze procedure. In geval van een invorderingsprocedure zullen alle door wet toegekende mogelijkheden worden toegepast en zal een toeslag van 10% als incassokosten moeten worden betaald door de opdrachtgever.

2.8 Statutair adres
A. Cliënten en vennootschappen van cliënten met een basis dienst voor het statutair adres mogen het verstrekte adres uitsluitend gebruiken voor het ontvangen van correspondentie vanuit overheidsorganisaties in het land van vestiging van de rechtspersoon, alsmede het land van vestiging van eventuele filialen van de rechtspersoon.
B. Expliciet is het cliënten verboden het statutaire adres, onder de basis dienst, te gebruiken voor: zakelijke correspondentie (in wat voor vorm dan ook), als kantooradres (bijv in zakelijke correspondentie), als adres voor registratie voor de BTW, alsmede ieder ander gebruik van het adres welke niet valt onder punt A; Tenzij uitdrukkelijk hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door VEG Corporate services.
C. Cliënten zijn verplicht tot betaling van een administratie vergoeding voor correspondentie, welke wordt ontvangen op het statutaire adres en buiten de reikwijdte van de basis-dienst valt.
D. Bij non-betaling van de onder C genoemde administratie vergoeding is VEG Corporate services gerechtigd tot opschorting of opzegging van de dienstverlening.
E. VEG Corporate services heeft het recht om correspondentie, welke wordt ontvangen op het statutaire adres en buiten de reikwijdte van de basis-dienst valt retour afzender te sturen wanneer de aanvrager, contactpersoon of een der functionarissen van de vennootschap in kwestie niet binnen een redelijke termijn reageert of de onder C genoemde verplichting niet nakomt.

2.9 Know your client policy en due diligence
A. VEG Corporate services is voert KYC en due diligence procedures in overeenstemming met de op corporate services providers van toepassing zijnde (Europese) wetgeving.
B. Voorts heeft VEG Corporate services het recht via iedere bron, welke VEG Corporate services daartoe redelijk acht, informatie in te winnen over elke betrokken partij, in welke hoedanigheid dan ook, in relatie tot aanvragen.
C. VEG Corporate services behoudt zich het recht voor iedere aanvraag te weigeren op grond van de door haar verkregen informatie, zoals beschreven onder punt B.
D. VEG Corporate services heeft het recht de dienstverlening op te schorten alswel op te zeggen in het geval van redelijke vermoedens van misbruik, oneigenlijk of onwenselijk gebruik van haar diensten.

Aankondigingen

Naar een nieuw business model

Per 15 november is deze website over genomen door MB Appiness Solutions. Het doel van de overname is om deze (en onze andere websites) op te laten gaan in een groter zakelijk portaal, dat thans in ontwikkeling is.

Lees meer

Waarschuwing betreffende benaderingspogingen van “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP”

Verschillende cliënten hebben ons geïnformeerd over het feit dat zij per brief, email of telefoon zijn benaderd door het bedrijf “Kleijsen, Cortenbach en Kuijpers LLP”.

Lees meer

Veilig en gemakkelijk online betalen

Onze pluspunten:

  • Online oprichten: Snel, veilig en gemakkelijk
  • Afrekenen in een veilige omgeving: Via iDEAL, paypal, credit card of bank overschrijving
  • Snelle oprichting: Zelfs binnen 24 uur is mogelijk
  • Professioneel advies: Onze adviseurs staan u graag te woord
  • Lage tarieven: Top service tegen de laagte tarieven in de markt
  • Kies zelf uw begeleidingspakket: Betaal nooit teveel voor zaken die u niet gebruikt

Gratis adviesgesprek

Wij geven u graag meer informatie via de telefoon, skype, email of op ons kantoor in Rotterdam

Glasheldere tarieven

Verrassingen achteraf zijn uitgesloten.

Kies uw begeleidingspakket

Waarom betalen voor zaken die u niet gebruikt? Stel daarom zelf uw pakket samen op basis van uw begeleidingsbehoefte.

Snelle oprichting

Uw vennootschap kan al binnen 24 uur geregistreerd zijn!